1
Bằng Abulencia, Efren F.
Được phát hành 2014
Luận văn
2
Bằng Abulencia, Efren F., Aban, Clarita A.
Được phát hành 2009
Sách
3
Bằng Abulencia, Efren F.
Được phát hành 2009
Sách
4
Bằng Abulencia, Efren F.
Được phát hành 2004
Sách
5
Được phát hành 2001
Sách