1
Bằng Aikman, David 1944-
Được phát hành 1998
Sách
2
Bằng Aikman, David 1944-
Được phát hành 1986
Sách
3
Bằng Marcos, Ferdinand E. 1917-1989
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách