1
2
Bằng Jocson, Magdalena O.
Được phát hành 2005
Sách