1
Bằng Balane, Ruben F.
Được phát hành 2020
Sách
2
Bằng Balane, Ruben F.
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Balane, Ruben F.
Được phát hành 2012
Sách
4
Bằng Balane, Ruben F.
Xuất bản năm Budhi (2011)
Bài viết
5
Bằng Balane, Ruben F.
Xuất bản năm Budhi (2011)
Bài viết
6
Bằng Balane, Ruben F.
Xuất bản năm Budhi (2011)
Bài viết
7
Bằng Balane, Ruben F.
Xuất bản năm Budhi (2011)
Bài viết
8
Bằng Balane, Ruben F.
Được phát hành 2010
Sách
9
Bằng Balane, Ruben F.
Được phát hành 2006
Sách
10
Được phát hành 2003
Sách