1
Bằng Banaag, Jun
Được phát hành 2015
Bộ dụng cụ
2
Bằng Ingles, Rafael
Được phát hành 2004
Âm thanh Chương của sách