1
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Baran, Stanley J., Davis, Dennis K.
Được phát hành 2015
Sách
3
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2013
Sách
4
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2012
Sách
6
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2011
Sách
7
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2010
Sách
8
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2009
Sách
9
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2007
Sách
10
Bằng Baran, Stanley J.
Được phát hành 2006
Sách