1
Được phát hành 1997
Sách
2
Bằng Beers, Burton F.
Được phát hành 1978
Sách
3
4
Được phát hành 1972
Sách
5
6
7
Bằng Clyde, Paul Hibbert 1896
Được phát hành 1966
Sách
8
Bằng Beers, Burton F.
Được phát hành 1962
Sách
9
Bằng Beers, Burton F
Được phát hành 1962
Sách