1
Bằng Buffum, Edward Gould 1820-1867
Được phát hành 1966
Sách