1
2
3
Được phát hành 2004
Sách
4
Bằng Buzan, Barry
Được phát hành 2003
Sách
5
Bằng Buzan, Barry.
Được phát hành 2000
Sách
6
Bằng Buzan, Barry
Được phát hành 1998
Sách
7
Bằng Buzan, Tony.
Được phát hành 1994
Sách
8
Bằng Buzan, Barry
Được phát hành 1993
Sách
9
10
Được phát hành 1981
Sách