1
Được phát hành 2007
Âm thanh Chương của sách
2
Bằng Ordoñez, Sedfrey A. 1920-
Được phát hành 2005
Sách
3
Bằng Cabangon, Noel G.
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách
4
Bằng Cabangon, Noel G.
Được phát hành 2002
Âm thanh Chương của sách
5
Bằng Cabangon, Noel G.
Được phát hành 2001
Âm thanh Chương của sách