1
Bằng Carrol, Stephen J.
Được phát hành 1976
Sách