1
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1976
Sách
2
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1974
Sách
3
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1973
Sách
4
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1972
Sách
5
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1972
Sách
6
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1971
Sách