1
Bằng Flannery, Kent V.
Được phát hành 2005
Sách
2
Bằng Flannery, Kent V.
Được phát hành 1994
Sách
3
Được phát hành 1976
Sách
4
Bằng Coe, Michael D.
Được phát hành 1967
Sách