1
Bằng Hartl, Daniel L., Cochrane, Bruce
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2014
Sách
3
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2012
Sách
4
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2009
Sách
5
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2007
Sách
6
Bằng Hartl, Daniel L., Clark, Andrew G. 1954-
Được phát hành 2007
Sách
7
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2001
Sách
8
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 2000
Sách
9
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 1996
Sách
10
Bằng Hartl, Daniel L.
Được phát hành 1983
Sách