2
3
4
Bằng Henson, Maria Rosa L. 1927-
Được phát hành 1996
Sách