1
Bằng Hurlimann, Martin
Được phát hành 1967
Sách
2
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1963
Sách
3
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1963
Sách
4
5
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1961
Sách
6
Bằng Hurlimann, Martin
Được phát hành 1960
Sách
7
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1960
Sách
8
9
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1955
Sách