1
Bằng International Fund for Agricultural Development
Được phát hành 2009
Sách
2
Bằng International Fund for Agricultural Development
Được phát hành 2007
Sách
3
Bằng International Fund for Agricultural Development
Được phát hành 2007
Sách
4
Bằng International Fund for Agricultural Development
Được phát hành 2004
Sách
5
6
Được phát hành 2001
Sách
8
Được phát hành 1998
Sách
9
Bằng Casley, D. J.
Được phát hành 1988
Sách
10
Bằng Casley, Dennis J.
Được phát hành 1987
Sách