1
Sách
2
Bằng Sanchez, Custodiosa Ancheta
Được phát hành 2011
Sách
3
Bằng Tria, Geraldine E., Jao, Loreto V.
Được phát hành 2009
Sách
4
Bằng Tria, Geraldine E.
Được phát hành 2008
Sách
5
Bằng Tria, Geraldine E.
Được phát hành 2002
Sách
6
Bằng Sanchez, Custodiosa Ancheta
Được phát hành 2002
Sách
7
Bằng Sanchez, Custodiosa A.
Được phát hành 2002
Sách
8
Bằng Sanchez, Custodiosa Ancheta
Được phát hành 1998
Sách
9
Bằng Tria, Geraldine E.
Được phát hành 1998
Sách
10
Bằng Sanchez, Custodiosa A.
Được phát hành 1989
Sách