1
Bằng Jedeliz, Neri
Xuất bản năm Liwayway (2018)
Bài viết