1
Được phát hành 2010
Sách
2
Bằng Johnson, Simon., Mitton, Todd.
Được phát hành 2001
Download full text here
Điện tử Sách
4
Bằng Johnson, Simon
Được phát hành 2001
Sách
5
Được phát hành 2000
Sách
6
Bằng Acemoglu, Daron.
Được phát hành 2000
Sách
7
Bằng Johnson, Simon.
Được phát hành 1999
Sách
8
Bằng Johnson, Simon.
Được phát hành 1999
Sách
9