1
Yazar: Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Baskı/Yayın Bilgisi 2019
Kitap
2
Yazar: Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Baskı/Yayın Bilgisi 2016
Kitap
3
Yazar: Kail, Robert V.
Baskı/Yayın Bilgisi 2015
Kitap
4
Yazar: Kail, Robert V.
Baskı/Yayın Bilgisi 2010
Kitap
5
Yazar: Ateah Christine A., Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Baskı/Yayın Bilgisi 2009
Kitap
6
Yazar: Kail, Robert V.
Baskı/Yayın Bilgisi 2001
Kitap
7
Yazar: Kail, Robert V
Baskı/Yayın Bilgisi 1998
Kitap
8
Yazar: Kail, Robert V.
Baskı/Yayın Bilgisi 1996
Kitap
9
Yazar: Liebert, Robert M. 1942-
Baskı/Yayın Bilgisi 1986
Kitap
10
Yazar: Kail, Robert V.
Baskı/Yayın Bilgisi 1979
Kitap