1
Bằng Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 2015
Sách
4
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 2010
Sách
5
Bằng Ateah Christine A., Kail, Robert V., Cavanaugh, John C.
Được phát hành 2009
Sách
6
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 2001
Sách
7
Bằng Kail, Robert V
Được phát hành 1998
Sách
8
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 1996
Sách
9
Bằng Liebert, Robert M. 1942-
Được phát hành 1986
Sách
10
Bằng Kail, Robert V.
Được phát hành 1979
Sách