2
3
4
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 2002
Sách
5
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1993
Sách
6
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 1988
Sách
7
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1987
Sách
8
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 1987
Sách