1
Bằng Kruschev, Nikita Sergeevich 1894-
Được phát hành 1970
Sách