1
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1971
Sách
2
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1971
Sách
3
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1970
Sách
4
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1969
Sách
6
Bằng Laurel, Jose B. 1912-
Được phát hành 1969
Sách
8
Bằng Laurel, Jose B., 1912-
Được phát hành 1961
Sách
9
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1961
Sách
10
Bằng Laurel, Jose B.
Được phát hành 1957
Sách