1
Bằng León Portilla, Miguel.
Được phát hành 1999
Sách
2
Bằng Leon-Portilla, Miguel
Được phát hành 1989
Sách
3
Bằng Leon Portilla, Miguel
Được phát hành 1973
Sách
4
Bằng Leon Portilla, Miguel.
Được phát hành 1969
Sách
5
Được phát hành 1966
Hội nghị đang tiến hành Sách
6
Bằng Leon-Portilla, Miguel
Được phát hành 1964
Sách
7
Được phát hành 1961
Sách