1
Bằng Lerner, Lin
Được phát hành 1973
Âm thanh Chương của sách