1
Bằng Acemoglu, Daron, Laibson, David I., List, John A. 1968-
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Acemoglu, Daron., Laibson,David, List,John A.
Được phát hành 2019
Sách
3
Bằng Acemoglu, Daron, Laibson, David I., List, John A. 1968-
Được phát hành 2015
Sách
4
Được phát hành 2013
Sách
5
Được phát hành 2006
Sách
6
Được phát hành 2005
Sách