1
Bằng Lowitt, Richard 1922-
Được phát hành 1967
Sách
2
Được phát hành 1966
Sách
3
Bằng MacArthur, Douglas 1880-1964.
Được phát hành 1965
Sách
4
5
Bằng MacArthur, Douglas 1880-1964.
Được phát hành 1964
Sách
6
Bằng MacArthur, Douglas 1880-1964
Được phát hành 1964
Sách
7
Bằng MacArthur, Douglas 1880-1964.
Được phát hành 1945
Sách