1
Bằng Merriam, Sharan B., Grenier, Robin S.
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Merriam, Sharan B., Tisdell, Elizabeth J.
Được phát hành 2016
Sách
3
Bằng Merriam, Sharan B.
Được phát hành 2009
Sách
4
Được phát hành 2008
Sách
5
Bằng Merriam, Sharan B.
Được phát hành 2007
Sách
6
7
Bằng Merriam, Sharan B.
Được phát hành 1999
Sách
8
Bằng Merriam, Sharan B.
Được phát hành 1997
Sách
9
Được phát hành 1993
Sách
10
Bằng Merriam, Sharan B.
Được phát hành 1991
Sách