1
Bằng Morowitz, Harold J.
Được phát hành 1992
Sách
2
Bằng Morowitz, Harold J.
Được phát hành 1978
Sách
3
Bằng Waterman, Talbot Howe
Được phát hành 1965
Sách