1
Bằng National Center for Traditional Arts
Được phát hành 2011
Bộ dụng cụ