1
Bằng Neubauer, Deane E
Được phát hành 1974
Sách
2
Bằng Cnudde, Charles F. 1938- comp.
Được phát hành 1969
Sách
3
Bằng Dahl, Robert Alan 1915-
Được phát hành 1968
Sách