1
Bằng Post, Emily Price 1873-1960.
Được phát hành 1984
Sách
2
Bằng Post, Emily (Price) 1873-1960.
Được phát hành 1969
Sách
3
Bằng Post, Emily Price 1873-1960
Được phát hành 1965
Sách
4
Bằng Post, Emily (Price) 1873-1960.
Được phát hành 1965
Sách
5
Bằng Post, Emily (Price) 1873-
Được phát hành 1945
Sách
6
Bằng Post, Emily Price 1873-
Được phát hành 1939
Sách