1
Bằng Quirino, Elpidio Pres. Philippines, 1890-1956.
Được phát hành 1937
Sách
2