1
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 2000
Sách
2
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1998
Sách
3
4
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1998
Sách
5
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1997
Sách
6
Được phát hành 1993
Sách
7
Bằng Goyena del Prado, Mariano
Được phát hành 1981
Sách
8
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1981
Sách
9
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1976
Sách
10
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1974
Luận văn Sách