1
Bằng Smejkal, Frantisek.
Được phát hành 1974
Sách