1
Bằng Smith, William F., Hashemi, Javad, Presuel-Moreno, Francisco
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Smith, William F.
Được phát hành 2010
Sách
3
Bằng Smith, William F. 1931-
Được phát hành 2010
Sách
4
Bằng Smith, William F.
Được phát hành 2010
Sách
5
Bằng Smith, William F.
Được phát hành 1996
Sách
6
Bằng Smith, William F. 1931-
Được phát hành 1990
Sách