1
Bằng Maceda, Jose Montserrat (1917-2004)
Được phát hành 1989
Sách
2
Bằng Takahashi, Yuji 1938-
Được phát hành 1977
Music
3
Bằng Takahashi, Yuji 1938-
Được phát hành 1976
Music
4
Bằng Takahashi, Yuji 1938-
Được phát hành 1976
Music
5
Bằng Takahashi, Yuji 1938-
Được phát hành 1976
Music
6
Bằng Takahashi, Yuji, 1938-
Được phát hành 1976
Music