1
Bằng Todas, Mona Liza Silapan
Được phát hành 2004
Luận văn