1
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 2002
Sách
2
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1993
Sách
3
Bằng Morowitz, Harold J.
Được phát hành 1992
Sách
4
Bằng Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Được phát hành 1987
Sách
5
Bằng Hirsch, E. D. 1928-
Được phát hành 1987
Sách