1
Bằng Ungos, Paulino D., Jr.
Được phát hành 2020
Sách
2
Bằng Ungos, Paulino D., Jr.
Được phát hành 2018
Sách
3
Bằng Ungos, Paulino D. Jr, Ungos, Paulino Q. III
Được phát hành 2018
Sách
4
Bằng Ungos, Paulino D. Jr., Ungos, Paulino Q. III
Được phát hành 2016
Sách
5
Bằng Ungos, Paulino D. Jr., Ungos, Paulino Q. III
Được phát hành 2015
Sách
6
Bằng Ungos, Paulino D., Jr.
Được phát hành 2013
Sách
7
Bằng Ungos, Paulino D. Jr
Được phát hành 1998
Sách