1
Bằng Victoria, Eliza
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Victoria, Eliza
Được phát hành 2016
Sách
3
Bài viết
4
Bằng Victoria, Eliza
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng Victoria, Eliza
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
6
Bằng Victoria, Eliza
Được phát hành 2010
Sách
7
Bằng Victoria, Eliza A.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2009)
Bài viết
8
Bằng Victoria, Eliza A.
Xuất bản năm Philippines Free Press (2008)
Bài viết
9
Bằng Victoria, Eliza A.
Được phát hành 2007
Sách
10
Chương của sách