1
Bằng Villanueva, Virginia Laico
Được phát hành 2003
Âm thanh Chương của sách