Sin leads Virgin Mary anniversary rites today

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Manila Bulletin (08 Sep. 2000), 1+
Tác giả chính: Kabiling, Genalyn D.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2000
Những chủ đề: