Sin marks 72nd anniversary today

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Manila Bulletin (31 Aug. 2000), 1+
Tác giả chính: Kabiling, Genalyn D.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2000
Những chủ đề: