New CBCP officers take over

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Manila Bulletin (01 Dec. 1999), 1+
Tác giả chính: Kabiling, Genalyn D.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1999
Những chủ đề: