Liberated women. IN Pinoy Kami [column]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Daily Inquirer (15 Mar. 2001), A8
Tác giả chính: Tan, Michael Lim
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2001
Những chủ đề: