Karangalan conference at the CCP

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Daily Inquirer (21 Jan. 2005), C3
Tác giả chính: National Conference and Festival on Karangalan (1st : January 21-23, 2005 : Cultural Center of the Philippines)
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2005