Lack of buses strands passengers at Cubao terminal

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Star (23 Dec. 2015), 16
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2015